нσмє αвσυт ραƨт вαχ dεsιɢπ


هــــی غـَـریـبـه...

اونـی کـــه الآن مـــــآل شـُمـــــآسـت...

هـَــلآک مــــَن بـــود...

دَر حــــَدَم نـبـــود...

پـآســــش دآدم بـه تــــو...

مـُبــــآرکـت بـآشــــه...یهـ رِفــــیق دآرمـ; اِســمِش "خــــٌـــداستـ"

بَحثِـ سش اَز هَمهـ جٌداس

تــآ اون پٌشتــمهـ بیخیآل مخـــآطَبـ خآص...!ســ ـلامتی پســ ــری کهـ

اونقــ ـدر تو زندگـــیش ســ ــختی کـ ــشیده بود کهـ دفعهـ اولـــ ـی کهـ باهاش قـــ ــهر کـــ ــردی،اس ام اس داد:

از این بدترهــ ــاش ســــرم اومده ...

ولی لــــ ـــذت نـــاز کردن ازتـ نمیگــ ـــیرمـ ، حـ ــــاضرشـــو دارمـ میامـ دنبالــتـ...مــآ دٌخـتــــــرآ

مــَـغــــرور نیستیــــمـ

فـَقــط یـکــــمـ

پرســـتیــژ کـــآرآمــــون بـالاســــــتـ...خـــــآص فـــقط خـــــــدآس.....درد دارد...

وقــتـــی بـفـهمـــی بــرای عـــشــقــتــ کــمـ هـسـتــی:-((سـَََََََََــلامَتــی اٌونـاًبی کِــهـ

قــٌول دآدن تـآ آخـــرِِش بـمونـَن

اَمـآمشــخـََـص نکـَـردَن

"آخــَـَََـرِش" کجـــآسـتـاز ســــگـ کـمتـــراســـتـ

کســـی کــهـ بـهـ وفـــــــــایش اعتبـــاری نـیســـتـ

قـــــــلادهـ اش رابــاز کــن تــابـــــرود...هــمـیشــهـ ســرمـ بـالـاســــتــ

چــــونـ بـالـاســرمـ خـــــداســتــ
ﻃـــﻌﻢ ﺍﻭﻟﻴــﻦ ﻫمـ ﺁﻏـــﻮﺷـــی ﺑﺎ ﺗــو ﺭﺍ

ﺣﺘـــی ﺩﺭ ﺑﻬﺸــتـ ﻫـﻢ ﻧﻤﻴﺘــﻮﺍﻧـمـ ﺗـﺠﺮﺑـــهـ ﮐﻨـــمـ ...

ﺯﻣﻴــﻦ ﺑــهـ ﮐﻨــﺎﺭ ...ﮔﺎﻫـــﯽ …

 ﻧﻤﯿﺸـــــــﻪ ﺩﺳــﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﺳـــــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮑــﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ

 ﺣــــــــــــــــــــــﺘﯽ 

ﻭﻗﺘــــﯽ ﺍﺯﺵ ﺩﻟﺨــــــﻮﺭی !!!
مــن همیشـــهـ بهتـــرینـ هــا واســم بودهـ وهستـ

اگـهـ مــال مــنـ نشــدی قطعـــا بهتـریــن نبـــودیـ...بـهتریـن داروی دنیـــا

آغــــــــــــوش...

.

.

.

مــــــــــ ❤ــــــــــادر اسـت!!!
ســــاکتـــــم!هیچــــی نـیستـــــم!

حتــــی اونقـــــدر زن نیستـــــم کــــه عــاشقـــــم بشــــی...!!!

امــــا ای کــــاش میفهمیـــــدی...

مــن در بـرابـر هــــرزه هـــای بـــی احســــاس ایــن شهــــر شلــــوغ

فقـــط یـــه دختــــــر ســــاده ی ســـــاده ام...!!!به سلامتــــی کســـی کـــه وقتــــی دستشــــو تو دستــــام گرفتـــــم

تمــــام تنـــم لرزیــــد

نـــه واســـه خوشحالــــی...

نـــه واســـه عشـــق بـــازی...

واســــه تــــرس از فــــــردای بـــدون اون بــــــودن...!!!
خـــــاطـــرات آدم مثـــل یــه تیـــغ کنــد میمــونـــــه

کـــه رو رگـــت میکشـــــی

نمیبـــــره

امـــا تـا میتونــــه زخمیــــت میکنــــهبــه هـــمیــن بغــض لعنتـــی قســـــم

نــــوبت گریـــه تـــوهـــم میرســـه

شـــــک نکــــنمــــــن خـــــــودمـــو  نمیـگیــــــرم...!!

تــــــــو  زیــــادی خــــودتــــو  ولــ  کــــــــردی...
گـــــاهـــــی

بـــدون بـغــض و گریــــــه

بایــــد قبـــــول کنـــــی

کـــــه فــــــرامــــــــوش شــــــده ایبــدتــــریــن حــــس دنیـــــــا ایـنـــــه کــــــه

بـدونــــــی کســــی کــــه دوســـــش داری

همــــون اندازه یکــــی دیگـــه رو دوس داره!خدایــــــا بــــه امیــــد خــــودتـ


نـــه بنـــــده هـــــای بیخــــودتـتنهـــــــایی خیلــــــی خوبــــــه


امـــــا


دو نفـــــرش❤حالـــــم گرفتـــــه...

ازایـن شهـــر کــه آدمـ هایش همچـــون هـوایــش نـاپـایــدارنـد

گـــاه انقـــدر پــاک کــه بـــاورت نمی شـــود

گـــاه آنقـــدر آلــوده کــه نـفســـت می گیـــردبـاتمـــام مــدادرنگــــی هـای دنیــــا

بـه هـر زبانـــی کـه بدانـــی یا ندانـــی

خالـــی از هــر تشبیـــه استعـــاره وایهــــام

تنهـــا یکـ جملـــه برایـت خواهـــم نوشــت

دوســـــتتــ دارم خـــاص ترین مخــــاطـــبـ خــــاص دنیـــــالاشــــــه عاشقیـــــــم

سـگـ خـــــور نامـــــــردی تــو

ایـن قـــــدر خــون به دلـــــم هســت

کــه هــــــارتـ کنــدگاهـــی بایـــد بخنــــدی...

بــاصــدای بلنـــد...

کــه کـــَر شود آسمــــان...

وفـریـــاد بزنــــی...

دنیــــــــــــــا

نامـــــردم اگــه با ایــن صــدای خنــــــده نــرقصــونمتـــــــخیلـــــی وقتـــه دلـــم تنــگ شــده واســه کســی کــه بهـش بگــم...

7صبــح اگــه بیــدار بــودی بیــدارم کــن...

اگــه رفتــم پشــت خطــش قطــع کنــه و بگــه"جونـــــــم"

اگــه باهـاش قــرار گــذاشتــم زودتر ازمــن بیــاد

یواشکــی از تلفــن خونــه بهــش بزنگــم...

دلــــم تــنگ شــده واســه یکــی مهــم شــم...

دوستاشــو بپیچــــونه بخاطــر مــــن :-(مــن بــد اخـــلاق نیستم...

فقـــط قرارنیست باهمـــه خـــوب باشــــم :-(فــــاحشــــــــه

آن عمــــــامــه به ســـری است کـــــه...

صیغـــــه محــــرمیت یک ساعتــــه میخواند تا شهـــــوت خود را ارضــــاء کند

و آنگـــــاه زنــــــی راکه زیر ستــم خطبـــه اش نمیـــرود

فـــاحشـــــه میخـــواند

فـــاحشـــــه زن ومــرد نمی شناســـد

اگـــر زنـــی که تن فروشــــی میکند فـــــاحشــــه است

فــــاحشــــه تر از او آن مـــــردی اســـت کـــــه...

شـــــرافت زن را به ریالــــی که لازمه سیرشدن شکــــم اوست میخـــــرد

وحــس ارضـــاء شدنش را در قبــال تباهــــــی یک زن جشن میگیــــرد

فــــاحشــــه یعنی آن کس کــــه...

شــــرافــت خود را؛ انســــانیت خود را

و انصــــاف و مردانگــــی خود را؛برای لحظـــــه ای لـــــذّت حراج میکنــــد...اگـــــرخود کشـــی  گنـــاه نبـــود...

ومیــدانستـــــم زندگـــــی مجــــددی در کـــار نیســــت

تـــا بــه حـــال خـــود را زیـــر خــاک کـــرده بــودم

حیـــف کــه از قبــــــر میترســـــم...دریافت همین آهنگ