بـهـ ســـلامتیـ خـودمـ
+

هــــی غـَـریـبـهـ...

اونـی کـــهـ الآن مـــــآلـ شـُمـــــآسـتـ...

هـَــلآکـ مــــَن بـــود...

دَر حــــَدَمـ نـبـــود...

پـآســــش دآدمـ بـه تــــو...

مـُبــــآرکـتـ بـآشــــهـ ...

+ シYaSi + 92/02/24
+ 73
یهـ رِفــــیق دآرمـ; اِســمِش "خــــٌـــداستـ"

بَحثِـ سش اَز هَمهـ جٌداس

تــآ اون پٌشتــمهـ بیخیآل مخـــآطَبـ خآص...!

+ シYaSi + 93/04/06
+ 72
ســ ـلامتی پســ ــری کهـ

اونقــ ـدر تو زندگـــیش ســ ــختی کـ ــشیده بود کهـ دفعهـ اولـــ ـی کهـ باهاش قـــ ــهر کـــ ــردی،اس ام اس داد:

از این بدترهــ ــاش ســــرم اومده ...

ولی لــــ ـــذت نـــاز کردن ازتـ نمیگــ ـــیرمـ ، حـ ــــاضرشـــو دارمـ میامـ دنبالــتـ...

+ シYaSi + 93/02/28
+ 71
مــآ دٌخـتــــــرآ

مــَـغــــرور نیستیــــمـ

فـَقــط یـکــــمـ

پرســـتیــژ کـــآرآمــــون بـالاســــــتـ...

+ シYaSi + 93/01/01
+ 70
خـــــآص فـــقط خـــــــدآس.....

+ シYaSi + 92/12/08
+ 69
درد دارد...

وقــتـــی بـفـهمـــی بــرای عـــشــقــتــ کــمـ هـسـتــی:-((

+ シYaSi + 92/11/15
+ 68
سـَََََََََــلامَتــی اٌونـاًبی کِــهـ

قــٌول دآدن تـآ آخـــرِِش بـمونـَن

اَمـآمشــخـََـص نکـَـردَن

"آخــَـَََـرِش" کجـــآسـتـ

+ シYaSi + 92/11/11
+ 67
از ســــگـ کـمتـــراســـتـ

کســـی کــهـ بـهـ وفـــــــــایش اعتبـــاری نـیســـتـ

قـــــــلادهـ اش رابــاز کــن تــابـــــرود...

+ シYaSi + 92/11/06
+ 66
هــمـیشــهـ ســرمـ بـالـاســــتــ

چــــونـ بـالـاســرمـ خـــــداســتــ

+ シYaSi + 92/11/01
+ 65

ﻃـــﻌﻢ ﺍﻭﻟﻴــﻦ ﻫمـ ﺁﻏـــﻮﺷـــی ﺑﺎ ﺗــو ﺭﺍ

ﺣﺘـــی ﺩﺭ ﺑﻬﺸــتـ ﻫـﻢ ﻧﻤﻴﺘــﻮﺍﻧـمـ ﺗـﺠﺮﺑـــهـ ﮐﻨـــمـ ...

ﺯﻣﻴــﻦ ﺑــهـ ﮐﻨــﺎﺭ ...

+ シYaSi + 92/10/19
+ 64
ﮔﺎﻫـــﯽ …

 ﻧﻤﯿﺸـــــــﻪ ﺩﺳــﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﺳـــــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮑــﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ

 ﺣــــــــــــــــــــــﺘﯽ 

ﻭﻗﺘــــﯽ ﺍﺯﺵ ﺩﻟﺨــــــﻮﺭی !!!

+ シYaSi + 92/10/18
+ 63

مــن همیشـــهـ بهتـــرینـ هــا واســم بودهـ وهستـ

اگـهـ مــال مــنـ نشــدی قطعـــا بهتـریــن نبـــودیـ...

+ シYaSi + 92/10/14
+ 62
بـهتریـن داروی دنیـــا

آغــــــــــــوش...

.

.

.

مــــــــــ ❤ــــــــــادر اسـت!!!


+ シYaSi + 92/10/08
+ 61
ســــاکتـــــم!هیچــــی نـیستـــــم!

حتــــی اونقـــــدر زن نیستـــــم کــــه عــاشقـــــم بشــــی...!!!

امــــا ای کــــاش میفهمیـــــدی...

مــن در بـرابـر هــــرزه هـــای بـــی احســــاس ایــن شهــــر شلــــوغ

فقـــط یـــه دختــــــر ســــاده ی ســـــاده ام...!!!

+ シYaSi + 92/09/27
+ 60
به سلامتــــی کســـی کـــه وقتــــی دستشــــو تو دستــــام گرفتـــــم

تمــــام تنـــم لرزیــــد

نـــه واســـه خوشحالــــی...

نـــه واســـه عشـــق بـــازی...

واســــه تــــرس از فــــــردای بـــدون اون بــــــودن...!!!


+ シYaSi + 92/09/22
+ 59
خـــــاطـــرات آدم مثـــل یــه تیـــغ کنــد میمــونـــــه

کـــه رو رگـــت میکشـــــی

نمیبـــــره

امـــا تـا میتونــــه زخمیــــت میکنــــه

+ シYaSi + 92/09/19
+ 58
بــه هـــمیــن بغــض لعنتـــی قســـــم

نــــوبت گریـــه تـــوهـــم میرســـه

شـــــک نکــــن

+ シYaSi + 92/08/14
+ 57
مــــــن خـــــــودمـــو  نمیـگیــــــرم...!!

تــــــــو  زیــــادی خــــودتــــو  ولــ  کــــــــردی...


+ シYaSi + 92/08/13
+ 56
گـــــاهـــــی

بـــدون بـغــض و گریــــــه

بایــــد قبـــــول کنـــــی

کـــــه فــــــرامــــــــوش شــــــده ای

+ シYaSi + 92/08/10
+ 55
بــدتــــریــن حــــس دنیـــــــا ایـنـــــه کــــــه

بـدونــــــی کســــی کــــه دوســـــش داری

همــــون اندازه یکــــی دیگـــه رو دوس داره!

+ シYaSi + 92/08/10
+ 54
خدایــــــا بــــه امیــــد خــــودتـ


نـــه بنـــــده هـــــای بیخــــودتـ

+ シYaSi + 92/08/07
+ 53
تنهـــــــایی خیلــــــی خوبــــــه


امـــــا


دو نفـــــرش❤

+ シYaSi + 92/08/06
+ 52
حالـــــم گرفتـــــه...

ازایـن شهـــر کــه آدمـ هایش همچـــون هـوایــش نـاپـایــدارنـد

گـــاه انقـــدر پــاک کــه بـــاورت نمی شـــود

گـــاه آنقـــدر آلــوده کــه نـفســـت می گیـــرد

+ シYaSi + 92/08/06
+ 51
بـاتمـــام مــدادرنگــــی هـای دنیــــا

بـه هـر زبانـــی کـه بدانـــی یا ندانـــی

خالـــی از هــر تشبیـــه استعـــاره وایهــــام

تنهـــا یکـ جملـــه برایـت خواهـــم نوشــت

دوســـــتتــ دارم خـــاص ترین مخــــاطـــبـ خــــاص دنیـــــا

+ シYaSi + 92/07/29
+ 50
لاشــــــه عاشقیـــــــم

سـگـ خـــــور نامـــــــردی تــو

ایـن قـــــدر خــون به دلـــــم هســت

کــه هــــــارتـ کنــد

+ シYaSi + 92/07/28
+ 49
گاهـــی بایـــد بخنــــدی...

بــاصــدای بلنـــد...

کــه کـــَر شود آسمــــان...

وفـریـــاد بزنــــی...

دنیــــــــــــــا

نامـــــردم اگــه با ایــن صــدای خنــــــده نــرقصــونمتـــــــ

+ シYaSi + 92/07/28
+ 48
خیلـــــی وقتـــه دلـــم تنــگ شــده واســه کســی کــه بهـش بگــم...

7صبــح اگــه بیــدار بــودی بیــدارم کــن...

اگــه رفتــم پشــت خطــش قطــع کنــه و بگــه"جونـــــــم"

اگــه باهـاش قــرار گــذاشتــم زودتر ازمــن بیــاد

یواشکــی از تلفــن خونــه بهــش بزنگــم...

دلــــم تــنگ شــده واســه یکــی مهــم شــم...

دوستاشــو بپیچــــونه بخاطــر مــــن :-(

+ シYaSi + 92/07/28
+ 47
مــن بــد اخـــلاق نیستم...

فقـــط قرارنیست باهمـــه خـــوب باشــــم :-(

+ シYaSi + 92/07/23
+ 46
فــــاحشــــــــه

آن عمــــــامــه به ســـری است کـــــه...

صیغـــــه محــــرمیت یک ساعتــــه میخواند تا شهـــــوت خود را ارضــــاء کند

و آنگـــــاه زنــــــی راکه زیر ستــم خطبـــه اش نمیـــرود

فـــاحشـــــه میخـــواند

فـــاحشـــــه زن ومــرد نمی شناســـد

اگـــر زنـــی که تن فروشــــی میکند فـــــاحشــــه است

فــــاحشــــه تر از او آن مـــــردی اســـت کـــــه...

شـــــرافت زن را به ریالــــی که لازمه سیرشدن شکــــم اوست میخـــــرد

وحــس ارضـــاء شدنش را در قبــال تباهــــــی یک زن جشن میگیــــرد

فــــاحشــــه یعنی آن کس کــــه...

شــــرافــت خود را؛ انســــانیت خود را

و انصــــاف و مردانگــــی خود را؛برای لحظـــــه ای لـــــذّت حراج میکنــــد...

+ シYaSi + 92/07/22
+ 45
اگـــــرخود کشـــی  گنـــاه نبـــود...

ومیــدانستـــــم زندگـــــی مجــــددی در کـــار نیســــت

تـــا بــه حـــال خـــود را زیـــر خــاک کـــرده بــودم

حیـــف کــه از قبــــــر میترســـــم...

+ シYaSi + 92/07/21
دریافت همین آهنگ

کد آمارگیر