بـهـ ســـلامتیـ خـودمـ
+

هــــی غـَـریـبـهـ...

اونـی کـــهـ الآن مـــــآلـ شـُمـــــآسـتـ...

هـَــلآکـ مــــَن بـــود...

دَر حــــَدَمـ نـبـــود...

پـآســــش دآدمـ بـه تــــو...

مـُبــــآرکـتـ بـآشــــهـ ...

+ シYaSi + 92/02/24
+ 74
مِثلــــــ یه اِتفاق خوبـ . . .
 
بــــــــــــیا بیـــــوفتـ تو زِنــــــدگیمـ
 
 
 
+ シYaSi + 93/06/30
+ 73
یهـ رِفــــیق دآرمـ; اِســمِش "خــــٌـــداستـ"

بَحثِـ سش اَز هَمهـ جٌداس

تــآ اون پٌشتــمهـ بیخیآل مخـــآطَبـ خآص...!

+ シYaSi + 93/04/06
+ 72
ســ ـلامتی پســ ــری کهـ

اونقــ ـدر تو زندگـــیش ســ ــختی کـ ــشیده بود کهـ دفعهـ اولـــ ـی کهـ باهاش قـــ ــهر کـــ ــردی،اس ام اس داد:

از این بدترهــ ــاش ســــرم اومده ...

ولی لــــ ـــذت نـــاز کردن ازتـ نمیگــ ـــیرمـ ، حـ ــــاضرشـــو دارمـ میامـ دنبالــتـ...

+ シYaSi + 93/02/28
+ 71
مــآ دٌخـتــــــرآ

مــَـغــــرور نیستیــــمـ

فـَقــط یـکــــمـ

پرســـتیــژ کـــآرآمــــون بـالاســــــتـ...

 

+ シYaSi + 93/01/01
+ 70
خـــــآص فـــقط خـــــــدآس.....

 

+ シYaSi + 92/12/08
+ 69
درد دارد...

وقــتـــی بـفـهمـــی بــرای عـــشــقــتــ کــمـ هـسـتــی:-((

 

+ シYaSi + 92/11/15
+ 68
سـَََََََََــلامَتــی اٌونـاًبی کِــهـ

قــٌول دآدن تـآ آخـــرِِش بـمونـَن

اَمـآمشــخـََـص نکـَـردَن

"آخــَـَََـرِش" کجـــآسـتـ

 

+ シYaSi + 92/11/11
+ 67
از ســــگـ کـمتـــراســـتـ

کســـی کــهـ بـهـ وفـــــــــایش اعتبـــاری نـیســـتـ

قـــــــلادهـ اش رابــاز کــن تــابـــــرود...

 

+ シYaSi + 92/11/06
+ 66
هــمـیشــهـ ســرمـ بـالـاســــتــ

 

چــــونـ بـالـاســرمـ خـــــداســتــ

 

+ シYaSi + 92/11/01
+ 65
 

ﻃـــﻌﻢ ﺍﻭﻟﻴــﻦ ﻫمـ ﺁﻏـــﻮﺷـــی ﺑﺎ ﺗــو ﺭﺍ

ﺣﺘـــی ﺩﺭ ﺑﻬﺸــتـ ﻫـﻢ ﻧﻤﻴﺘــﻮﺍﻧـمـ ﺗـﺠﺮﺑـــهـ ﮐﻨـــمـ ...

ﺯﻣﻴــﻦ ﺑــهـ ﮐﻨــﺎﺭ ...

+ シYaSi + 92/10/19
+ 64
ﮔﺎﻫـــﯽ …
 
 ﻧﻤﯿﺸـــــــﻪ ﺩﺳــﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﺳـــــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮑــﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ
 
 ﺣــــــــــــــــــــــﺘﯽ 
 
ﻭﻗﺘــــﯽ ﺍﺯﺵ ﺩﻟﺨــــــﻮﺭی !!!

 

+ シYaSi + 92/10/18
+ 63
 

مــن همیشـــهـ بهتـــرینـ هــا واســم بودهـ وهستـ

اگـهـ مــال مــنـ نشــدی قطعـــا بهتـریــن نبـــودیـ...

 

+ シYaSi + 92/10/14
+ 62
بـهتریـن داروی دنیـــا

آغــــــــــــوش...

.

.

.

مــــــــــ ❤ــــــــــادر اسـت!!!

 

 

+ シYaSi + 92/10/08
+ 61
ســــاکتـــــم!هیچــــی نـیستـــــم!

حتــــی اونقـــــدر زن نیستـــــم کــــه عــاشقـــــم بشــــی...!!!

امــــا ای کــــاش میفهمیـــــدی...

مــن در بـرابـر هــــرزه هـــای بـــی احســــاس ایــن شهــــر شلــــوغ

فقـــط یـــه دختــــــر ســــاده ی ســـــاده ام...!!!

 

+ シYaSi + 92/09/27
+ 60
به سلامتــــی کســـی کـــه وقتــــی دستشــــو تو دستــــام گرفتـــــم

تمــــام تنـــم لرزیــــد

نـــه واســـه خوشحالــــی...

نـــه واســـه عشـــق بـــازی...

واســــه تــــرس از فــــــردای بـــدون اون بــــــودن...!!!

 

 

+ シYaSi + 92/09/22
+ 59
خـــــاطـــرات آدم مثـــل یــه تیـــغ کنــد میمــونـــــه

کـــه رو رگـــت میکشـــــی

نمیبـــــره

امـــا تـا میتونــــه زخمیــــت میکنــــه

 

+ シYaSi + 92/09/19
+ 58
بــه هـــمیــن بغــض لعنتـــی قســـــم

نــــوبت گریـــه تـــوهـــم میرســـه

شـــــک نکــــن

 

+ シYaSi + 92/08/14
+ 57
مــــــن خـــــــودمـــو  نمیـگیــــــرم...!!

تــــــــو  زیــــادی خــــودتــــو  ولــ  کــــــــردی...

 

 

+ シYaSi + 92/08/13
+ 56
گـــــاهـــــی

بـــدون بـغــض و گریــــــه

بایــــد قبـــــول کنـــــی

کـــــه فــــــرامــــــــوش شــــــده ای

 

+ シYaSi + 92/08/10
+ 55
بــدتــــریــن حــــس دنیـــــــا ایـنـــــه کــــــه

بـدونــــــی کســــی کــــه دوســـــش داری

همــــون اندازه یکــــی دیگـــه رو دوس داره!

 

+ シYaSi + 92/08/10
+ 54
خدایــــــا بــــه امیــــد خــــودتـ

 

نـــه بنـــــده هـــــای بیخــــودتـ

 

+ シYaSi + 92/08/07
+ 53
تنهـــــــایی خیلــــــی خوبــــــه

 

امـــــا

 

دو نفـــــرش❤

 

+ シYaSi + 92/08/06
+ 52
حالـــــم گرفتـــــه...

ازایـن شهـــر کــه آدمـ هایش همچـــون هـوایــش نـاپـایــدارنـد

گـــاه انقـــدر پــاک کــه بـــاورت نمی شـــود

گـــاه آنقـــدر آلــوده کــه نـفســـت می گیـــرد

 

+ シYaSi + 92/08/06
+ 51
بـاتمـــام مــدادرنگــــی هـای دنیــــا

بـه هـر زبانـــی کـه بدانـــی یا ندانـــی

خالـــی از هــر تشبیـــه استعـــاره وایهــــام

تنهـــا یکـ جملـــه برایـت خواهـــم نوشــت

دوســـــتتــ دارم خـــاص ترین مخــــاطـــبـ خــــاص دنیـــــا

 

+ シYaSi + 92/07/29
+ 50
لاشــــــه عاشقیـــــــم

سـگـ خـــــور نامـــــــردی تــو

ایـن قـــــدر خــون به دلـــــم هســت

کــه هــــــارتـ کنــد

 

+ シYaSi + 92/07/28
+ 49
گاهـــی بایـــد بخنــــدی...

بــاصــدای بلنـــد...

کــه کـــَر شود آسمــــان...

وفـریـــاد بزنــــی...

دنیــــــــــــــا

نامـــــردم اگــه با ایــن صــدای خنــــــده نــرقصــونمتـــــــ

 

+ シYaSi + 92/07/28
+ 48
خیلـــــی وقتـــه دلـــم تنــگ شــده واســه کســی کــه بهـش بگــم...

7صبــح اگــه بیــدار بــودی بیــدارم کــن...

اگــه رفتــم پشــت خطــش قطــع کنــه و بگــه"جونـــــــم"

اگــه باهـاش قــرار گــذاشتــم زودتر ازمــن بیــاد

یواشکــی از تلفــن خونــه بهــش بزنگــم...

دلــــم تــنگ شــده واســه یکــی مهــم شــم...

دوستاشــو بپیچــــونه بخاطــر مــــن :-(

 

+ シYaSi + 92/07/28
+ 47
مــن بــد اخـــلاق نیستم...

فقـــط قرارنیست باهمـــه خـــوب باشــــم :-(

 

+ シYaSi + 92/07/23
+ 45
اگـــــرخود کشـــی  گنـــاه نبـــود...

ومیــدانستـــــم زندگـــــی مجــــددی در کـــار نیســــت

تـــا بــه حـــال خـــود را زیـــر خــاک کـــرده بــودم

حیـــف کــه از قبــــــر میترســـــم...

 

+ シYaSi + 92/07/21